Tilskudsmulighed

TEN-T og Connecting Europe Facility

Hvad kan der søges til?

Connecting Europe Facility (CEF) er en infrastrukturfond, der har til formål at støtte udbygningen af infrastrukturen i TEN-T-nettet.
Med EU’s nye langsigtede budget for perioden 2021-2027 har CEF en pulje til transportinfrastruktur på 28,1 mia. EUR (hvoraf 11,3 mia. EUR går til lande, hvis BNP pr. indbygger er under 90 pct. af EU-gennemsnittet).
Danske Havne vil løbende holde siden opdateret med yderligere specificeringer for puljen.

Tidligere projekttyper:
Kapacitet og effektivitet i baglandsinfrastruktur (bane, indsejling og veje).
Sikker adgang til havnen (sluser, kanaler og navigation)
Basal infrastruktur (havnebasiner, kajanlæg, læmoler og landudvidelse)
Modtagefaciliteter for olie og andet affald, herunder fra røggasrensning
Nye faciliteter for alternative brændstoffer fx LNG, landstrøm m.m.

Hvem kan søge?

For havne omfattet af Europa-Kommissionens TEN-T prioritering (se på digitalt kort) er der mulighed for at ansøge om midler fra programmet Connecting Europe Facility (CEF), der indholder havne-programmerne Motorways of the Sea og TEN-T. Både offentlige og private aktører kan søge fonden om støtte til transport- og infrastrukturprojekter.
Til at varetage administration af CEF-støtten har Kommissionen etableret organisationen CINEA (The European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency). Kommissionens administration baserer sig på et tæt samarbejde med medlemsstaterne. I Danmark er ansvaret delt mellem Transportministeriet samt Trafikstyrelsen. Ministeriet er ansvarlig for det politiske niveau, herunder arbejdet i hhv. CEF- og TEN-T-komiteerne, ligesom ministeriet godkender de danske ansøgninger til Kommissionen.
Styrelsen står for den løbende monitorering og opfølgning på de aktiviteter, som opnår støtte fra CINEA. Såfremt der opnås CEF-støtte, skal de tekniske og finansielle rapporter, der indsendes undervejs til CINEA, gennemses og valideres af Trafikstyrelsen.
For at kunne følge fremdriften på de aktiviteter, der støttes af CINEA, opfordres de danske støttemodtagere til løbende at informere Trafikstyrelsen om væsentlige milepæle og begivenheder.
Styrelsen kan bistå støttemodtagere ved tvivlsspørgsmål om administration, tillægsaftaler, udbudstilrettelæggelse, afrapportering med videre i forbindelse med den tildelte CEF-støtte.

Beløb & betingelser

Foruden lande med BNP pr. indbygger under 90 pct. af EU-gennemsnittet, udgør de totale CEF-midler for 2021-2027 15 mia. EUR.

For sidste periode gjaldt følgende betingelser:
Ansøgningen skal indgives efter aftale med og underskrives af den medlemsstat, hvor projektet finder sted, og medlemsstaterne kan selv definere, hvilke betingelser, der lægges til grund.

Ansøgninger, hvor en aftale og underskrift fra Transportministeriet er nødvendig, vurderes på baggrund af følgende kriterier:

1. Projektet skal bidrage til en effektiv udnyttelse af budgettet for Connecting Europe Facility i forhold til de transportpolitiske mål i TEN-T-forordningen og CEF-forordningen.
2. Projektet må ikke være i strid med projekter, der fremgår af CEF-forordningens bilag 1, del 1.
3. Projektet skal være inden for ansøgningsrundens prioriteter og opfylde de formelle krav
4. Ansøgningen skal have en passende kvalitet, dvs. være gennemarbejdet
5. Hvis ansøgningsrunden påkræver det, skal der udarbejdes en samfundsøkonomisk analyse.

Alle ansøgere bedes udarbejde en projektbeskrivelse, som forholder sig til projektets indhold og formål. Derudover bør ansøgeren forholde sig til ansøgningsrundens relevante prioriteter og aktiviteter, projektets baggrund og formål, estimerede omkostninger og forventede finansieringsmodel.

For skabelon til projektbeskrivelse, besøg transportministeriets hjemmeside: https://www.trm.dk/temaer/eu-puljer-paa-transportomraadet/eu-puljer-artikler/transeuropaeiske-transportnet-ten-t-og-connecting-europe-facility-cef/

Læs mere på udbyderens side