Subsidy opportunity

EUDP – Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram

What can be applied for?

EUDP’s formål er at understøtte de energipolitiske målsætninger om bl.a. forsyningssikkerhed, hensyn til det globale klima og et renere miljø samt omkostningseffektivitet for derigennem at bidrage til Danmarks uafhængighed af fossile brændsler.

I foråret 2021 har EUDP en særlig Power-to-X-pulje til fremme af denne teknologi, herunder indfangning og rensning af CO2 på affaldsforbrændingsanlæg eller industrivirksomheder, samt produktion af grøn
ammoniak og jetfuel mm.

EUDP støtter derudover med sin generelle pulje følgende projekttyper:
1. Udvikling og demonstration inklusiv forskning
2. Forundersøgelser
3. International deltagelse og samarbejde i IEA
4. Internationalt samarbejde under Mission Innovation
5. EU’s Strategiske Energiteknologiplan (SET-planen)
6. Teknologipartnerskaber
7. Formidlingsprojekter

Who can apply?

Støtte fra EUDP kan søges af private eller offentlige virksomheder eller videninstitutioner, herunder universiteter og Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS’er), der er registreret i det Centrale Virksomhedsregister i Danmark.

Udenlandske projektdeltagere kan ansøge om støtte, så længe projektet bidrager til at fremme teknologiudvikling i Danmark, og hovedansøger er registreret med dansk CVRnr.

Amount & conditions

Generel Pulje: 250 mio DKK
Power-to-X-pulje: 16,5 mio DKK

Ansøgningsfrist, EUDP: Kl. 15.00 den 5. marts 2021
Partshøring: Marts til maj 2021
Afgørelse: Medio juni 2021

Støtte kan ikke ydes til virksomheder, der ikke har efterkommet et krav om tilbagebetaling af støtte, som EU Kommissionen ved en tidligere afgørelse har erklæret
ulovlig og uforenelig med det indre marked.

Read more on the provider's page